Storitve Digitalnega Marketinga

Gradnja prisotnosti na spletu je dolgoročna  investicija. Prizadevamo si, da vaše želje in ideje implementiramo v uspešne in donosne projekte. 

digital OGLASI8 1 e1654485266839
Img dots

O nas

Velja za spletna mesta Janja Murko s.p. https://moreads.net, arija.si.

Komentarji

Ko obiskovalci pustijo komentarje na spletnem mestu, zberemo podatke, prikazane v obrazcu za komentarje, ter tudi naslov IP obiskovalca in niz uporabniškega agenta brskalnika za pomoč pri odkrivanju neželene pošte.

Anonimiziran niz, ustvarjen iz vašega e-poštnega naslova (imenovan tudi zgoščena vrednost), se lahko posreduje storitvi Gravatar, da preveri, ali ga uporabljate. Politika zasebnosti storitve Gravatar je na voljo tukaj: https://automattic.com/privacy/. Po odobritvi vašega komentarja je vaša profilna slika vidna javnosti v kontekstu vašega komentarja.

Piškotki

PIŠKOTKI Spletna stran organizacije deluje s pomočjo t.i. piškotkov (angl. cookies). Piškotek je datoteka, ki shrani nastavitve spletnih strani. Spletna mesta piškotke shranijo v naprave uporabnikov, s katerimi dostopajo do interneta z namenom prepoznavanja posameznih naprav in nastavitev, ki so jih uporabniki uporabili pri dostopu. Piškotki omogočajo spletnim stranem prepoznavanje, v kolikor je uporabnik že obiskal spletno mesto. Pri naprednih aplikacijah se lahko z njihovo pomočjo ustrezno prilagodijo posamezne nastavitve. Njihovo shranjevanje je pod popolnim nadzorom brskalnika, ki ga uporablja posameznik – ta lahko shranjevanje piškotkov po želji omeji ali popolnoma onemogoči. Piškotki so temeljnega pomena za zagotavljanje posamezniku prijaznih spletnih storitev. Uporabljajo se za shranjevanje podatkov o stanju posamezne spletne strani, pomagajo pri zbiranju statistik o uporabnikih in obiskanosti spletnega mesta, itd. S pomočjo piškotkov ocenimo učinkovitost zasnove našega spletnega mesta.

Več o piškotkih si preberite tukaj.

Varstvo podatkov

Politika varstva osebnih podatkov

Namen politike varstva osebnih podatkov je seznaniti posameznike, uporabnike storitev, sodelavce, zaposlene ter druge osebe (v nadaljevanju: »posameznik«), ki sodelujejo z Janja Murko s.p. o namenih, pravnih podlagah, varnostnih ukrepih in pravicah posameznikov glede obdelave osebnih podatkov, ki jih izvaja naša organizacija.

Cenimo vašo zasebnost, zato vaše podatke vedno skrbno varujemo.

Osebne podatke obdelujemo v skladu z evropsko zakonodajo (Uredba (EU) 2016/697 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o pretoku takih podatkov (v nadaljevanju: »Splošna uredba«), veljavno slovensko zakonodajo s področja varstva osebnih podatkov in drugo zakonodajo, ki nam daje pravno podlago za obdelavo osebnih podatkov.

Politika varstva osebnih podatkov vsebuje informacije, na kak način naša organizacija kot upravljavec obdeluje osebne podatke, ki jih prejme od posameznika na osnovi pravnih podlag.

   1.  

    1. UPRAVLJALEC
     Upravljavec osebnih podatkov je organizacija Janja Murko s.p.

     1. POOBLAŠČENA OSEBA
      V skladu z določilom 37. člena Splošne uredbe pooblaščene osebe nismo imenovali.

      1. OSEBNI PODATKI
       Osebni podatek pomeni katerokoli informacijo v zvezi z določenim ali določljivim posameznikom; določljiv posameznik je tisti, ki ga je mogoče neposredno ali posredno določiti, zlasti z navedbo identifikatorja, kot je ime, identifikacijska številka, podatki o lokaciji, spletni identifikator, ali z navedbo enega ali več dejavnikov, ki so značilni za fizično, fiziološko, genetsko, duševno, gospodarsko, kulturno ali družbeno identiteto tega posameznika.

       1. NAMENI OBDELAVE IN PODLAGE ZA OBDELAVO PODATKOV
        Organizacija zbira in obdeluje vaše osebne podatke na naslednjih pravnih podlagah:
        • obdelava je potrebna za izpolnitev zakonske obveznosti, ki velja za upravljavca;
        • obdelava je potrebna za izvajanje pogodbe, katere pogodbena stranka je posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, ali za izvajanje ukrepov na zahtevo takega posameznika pred sklenitvijo pogodbe;
        • obdelava je potrebna zaradi zakonitih interesov za katere si prizadeva upravljavec ali tretja oseba;
        • posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, je privolil v obdelavo njegovih osebnih podatkov v enega ali več določenih namenov;
        • obdelava je potrebna za zaščito življenjskih interesov posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki, ali druge fizične osebe.

      4.1) Izvajanje pogodbe
      V primeru, ko posameznik z organizacijo sklene določeno pogodbo, ta predstavlja pravno podlago za obdelavo osebnih podatkov. Osebne podatke smemo tako obdelovati za sklenitev in izvajanje pogodbe. Če posameznik osebnih podatkov ne posreduje, organizacija ne more skleniti pogodbe, prav tako vam organizacija ne more izvesti storitve oziroma dostaviti blaga ali drugih produktov v skladu s sklenjeno pogodbo, saj nima potrebnih podatkov za izvedbo.

      Na podlagi pogodbe med stranko in organizacijo, bo organizacija stranki pošiljala novice o varstvu osebnih podatkov (o novostih na področju varstva osebnih podatkov, nasvetih ter dogodkih).

      Prav tako bo določene osebne podatke posameznikov (ime, priimek, elektronski naslov, telefonska številka, podatki o plačilu, …) organizacija obdelovala za namen načrtovanja in izvedbe izobraževanj, seminarjev ter drugih dogodkov organizacije, na katere se je prijavil posameznik.

      Kot pooblaščena oseba za varstvo podatkov za svoje stranke izvajamo izobraževanja za zaposlene (tako v živo, kot preko spleta). Z namenom izvedbe spletnega izobraževanja obdelujemo naslednje podatke udeležencev: ime in priimek, elektronski naslov, podatek o delodajalcu, IP zaposlenega, ura pričetka opravljanja kviza, čas izpolnjevanja kviza, rezultat ter točke kviza.

      4.2) Zakoniti interes
      Uveljavljanje pravne podlage zakonitega interesa je omejena za obdelavo s strani javnih organov pri opravljanju njihovih nalog. Vseeno pa lahko organizacija osebne podatke obdeluje tudi na podlagi zakonitega interesa, za katerega si organizacija prizadeva v omejenem obsegu. Slednje ni dopustno, kadar nad takimi interesi prevladajo interesi ali temeljne pravice in svoboščine posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki, ki zahtevajo varstvo osebnih podatkov. V primeru uporabe zakonitega interesa organizacija vedno opravi presojo skladno s Splošno uredbo.

      Tako lahko posameznike občasno obveščamo o storitvah, dogodkih, izobraževanjih, ponudbah in drugih vsebinah preko elektronske pošte, preko telefonskih klicev in po navadni pošti. Posameznik lahko kadarkoli zahteva prekinitev tovrstnega komuniciranja in obdelave osebnih podatkov in prekliče prejemanje sporočil preko povezave za odjavo v prejetem sporočilu, ali kot zahtevek po elektronski pošti na info@mroeads.net ali z redno pošto na naslov organizacije.

      4.3) Obdelava na podlagi privolitve oz. soglasja
      V kolikor organizacija nima pravne podlage izkazane na osnovi zakona, pogodbene obveznosti ali zakonitega interesa, sme posameznika zaprositi za privolitev oz. soglasje. Tako lahko obdeluje določene osebne podatke posameznika tudi za naslednje namene, kadar posameznik poda za to soglasje:
      • naslov prebivališča in naslov elektronske pošte za namene obveščanja in komunikacije;
      • fotografije, video posnetki in druge vsebine, ki se nanašajo na posameznika (npr. objava slik posameznikov na spletni strani organizacije) za namene dokumentiranja aktivnosti in obveščanja javnosti o delu in dogodkih organizacije;
      • druge namene, za katere se posameznik strinja s privolitvijo.
      Če posameznik poda soglasje za obdelavo osebnih podatkov in v nekem trenutku tega več ne želi, lahko zahteva prekinitev obdelave osebnih podatkov z zahtevkom po elektronski pošti na info@moreads.net ali z redno pošto na naslov organizacije. Preklic privolitve ne vpliva na zakonitost obdelave na podlagi privolitve pred njenim preklicem.

      4.5) Obdelava je potrebna za zaščito življenjskih interesov posameznika
      Organizacija lahko obdeluje osebne podatke posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki, v kolikor je to nujno za zaščito njegovih življenjskih interesov. V nujnih primerih lahko organizacija poišče osebni dokument posameznika, preveri ali ta oseba obstaja v njegovi zbirki podatkov, preuči njegovo anamnezo ali naveže stik z njegovimi svojci, za kar organizacija ne potrebuje posameznikove privolitve. Navedeno velja v primeru, ko je to nujno potrebno za zaščito življenjskih interesov posameznika.

        1.  

         1. HRAMBA IN IZBRIS OSEBNIH PODATKOV
          Organizacija bo hranila osebne podatke le toliko časa, dokler bo to potrebno za uresničitev namena, zaradi katerega so bili osebni podatki zbrani in obdelovani. V kolikor organizacija podatke obdeluje na podlagi zakona, jih bo hranilo za obdobje, ki ga predpisuje zakon. Pri tem se nekateri podatki hranijo za časa sodelovanja z organizacijo, nekatere podatke pa je treba hraniti trajno. Osebne podatke, ki jih organizacija obdeluje na osnovi pogodbenega odnosa s posameznikom, organizacija hrani za obdobje, ki je potrebno za izvršitev pogodbe in še 6 let po njenem prenehanju, razen v primerih, ko pride med posameznikom in organizacijo do spora v zvezi s pogodbo. V takem primeru hrani organizacija podatke še 10 let po pravnomočnosti sodne odločbe, arbitraže ali sodne poravnave ali, če sodnega spora ni bilo, 5 let od dneva mirne razrešitve spora. Tiste osebne podatke, ki jih organizacija obdeluje na podlagi osebne privolitve posameznika ali zakonitega interesa, bo organizacija hranila do preklica privolitve ali do zahteve do izbrisa podatkov. Po prejemu preklica ali zahteve za izbris se podatki izbrišejo najkasneje v 15 dneh. Organizacija lahko te podatke izbriše tudi pred preklicem, kadar je bil dosežen namen obdelave osebnih podatkov ali če tako določa zakon.
          Izjemoma lahko organizacija zavrne zahtevo za izbris iz razlogov iz Splošne uredbe, kot so našteti: uresničevanje pravice do svobode izražanja in obveščanja, izpolnjevanje pravne obveznosti obdelave, razlogi javnega interesa na področju javnega zdravja, nameni arhiviranja v javnem interesu, znanstveno- ali zgodovinsko raziskovalne nameni ali statistični nameni, izvajanje ali obramba pravnih zahtevkov. Po preteku obdobja hrambe mora organizacija osebne podatke učinkovito in trajno izbrisati ali anonimizirati, tako da jih ni več mogoče povezati z določenim posameznikom.

          1. POGODBENA OBDELAVA OSEBNIH PODATKOV IN IZNOS
           Organizacija lahko za posamezne obdelave osebnih podatkov na osnovi pogodbe o pogodbeni obdelavi zaupa pogodbenemu obdelovalcu. Pogodbeni obdelovalci lahko zaupane podatke obdelujejo izključno v imenu upravljavca, v mejah njegovega pooblastila, ki je zapisan v pisni pogodbi oziroma drugem pravnem aktu in skladno z nameni, ki so opredeljeni v tej politiki zasebnosti.
           Pogodbeni obdelovalci, s katerimi sodeluje organizacija so predvsem:
           • računovodske storitve in drugi ponudniki pravnega ter poslovnega svetovanja;
           • vzdrževalci informacijskih sistemov;
           • ponudniki e-poštnih storitev in ponudniki programske opreme, storitev v oblaku;
           • ponudniki družabnih omrežij in spletnega oglaševanja (Google, Facebook, Instagram ipd.).
           Organizacija za namene boljšega pregleda in nadzora nad pogodbenimi obdelovalci in urejenosti medsebojnega pogodbenega razmerja, vodi tudi seznam pogodbenih obdelovalcev, kjer so navedeni vsi konkretni pogodbeni obdelovalci s katerimi organizacija sodeluje.
           Organizacija v nobenem primeru ne bo posredovalo osebnih podatkov posameznika tretjim nepooblaščenim osebam. Pogodbeni obdelovalci smejo osebne podatke obdelovati zgolj v okviru navodil organizacije in osebnih podatkov ne smejo uporabiti za katerekoli druge namene.
           Organizacija kot upravljavec in njeni zaposleni osebnih podatkov ne iznašajo v tretje države (izven držav članic Evropskega gospodarskega prostora – članice EU ter Islandija, Norveška in Liechtenstein) in v mednarodne organizacije, razen v ZDA, pri so čemer razmerja s pogodbenimi obdelovalci iz ZDA urejena na podlagi standardnih pogodbenih klavzul (tipske pogodbe, ki jih je sprejela Evropska komisija) in/ali zavezujočih poslovnih pravil (ki jih sprejme organizacija in potrdijo nadzorni organi v EU).

           1. VAROVANJE IN TOČNOST PODATKOV
            Organizacija skrbi za informacijsko varnost in varnost infrastrukture (prostorov in aplikativno sistemske programske opreme). Naši informacijski sistemi so med drugim zaščiteni s protivirusnimi programi in požarnim zidom. Uvedli smo ustrezne organizacijsko tehnične varnostne ukrepe, namenjene varstvu osebnih podatkov pred naključnim ali nezakonitim uničenjem, izgubo, spreminjanjem, nepooblaščenim razkrivanjem ali dostopom ter pred drugimi nezakonitimi in nepooblaščenimi oblikami obdelave. V primeru posredovanja posebnih vrst osebnih podatkov, jih posredujemo v šifrirani obliki in zaščiteni z geslom.
            Posameznik je sam odgovoren, da svoje osebne podatke posreduje varno in da so posredovani podatki točni in verodostojni. Organizacija se bo trudila, da bodo osebni podatki, ki jih obdeluje, točni in po potrebi ažurirani, občasno se lahko na posameznika obrne za potrditev točnosti osebnih podatkov.

            1. PRAVICE POSAMEZNIKA GLEDE OBDELAVE PODATKOV
             V skladu s Splošno uredbo ima posameznik sledeče pravice iz varstva osebnih podatkov:
             • Zahteva lahko informacije o tem, ali imamo njegove osebne podatke in, če je tako, katere podatke imamo ter na kakšni podlagi jih imamo in zakaj jih uporabljamo;
             • zahteva lahko dostop do svojih osebnih podatkov, kar mu omogoča, da prejme kopijo osebnih podatkov, ki jih ima organizacija ter preveri, ali jih organizacija obdeluje zakonito;
             • zahteva lahko popravke osebnih podatkov, kot je popravek nepopolnih ali netočnih osebnih podatkov;
             • zahteva lahko izbris svojih osebnih podatkov, kadar ni razloga za nadaljnjo obdelavo oziroma kadar uveljavlja svojo pravico do ugovora glede nadaljnje obdelave;
             • ugovarja lahko nadaljnji obdelavi osebnih podatkov, kjer se organizacija sklicuje na zakoniti poslovni interes (tudi v primeru zakonitega interesa tretje osebe), kadar obstajajo razlogi, povezani s posameznikovim posebnim položajem; posameznik ima pravico kadarkoli ugovarjati, če organizacija obdeluje osebne podatke za namene neposrednega trženja;
             • zahteva lahko omejitev obdelave svojih osebnih podatkov, kar pomeni prekinitev obdelave osebnih podatkov, na primer, če posameznik želi, da organizacija ugotovi točnost ali da se preverijo razlogi za nadaljnjo obdelavo osebnih podatkov;
             • zahteva lahko prenos svojih osebnih podatkov v strukturirani elektronski obliki k drugemu upravljavcu, v kolikor je to mogoče in izvedljivo;
             • prekliče lahko privolitev oziroma soglasje, ki ga podal za zbiranje, obdelavo in prenos svojih osebnih podatkov za določen namen; po prejemu obvestila, da je umaknil svojo privolitev, bo organizacija prenehala obdelovati osebne podatke za namene, ki jih prvotno sprejela, razen če organizacija nima druge zakonite pravne podlage za to, da to stori zakonito.
             Pri uveljavljanju pravic iz tega naslova, oziroma v primeru, da posameznik meni, da so mu pravice kršene, se lahko za zaščito ali pomoč obrne na nadzorni organ, to je Informacijski pooblaščenec na spletni strani: https://www.ip-rs.si/.
             Če želi posameznik uveljavljati katero koli od prej navedenih pravic, lahko pošlje zahtevek po elektronski pošti na info@moreads.net ali z redno pošto na naslov organizacije. Na zahtevo, ki se nanaša na pravice posameznika, bo organizacija odgovorila brez nepotrebnega odlašanja in v vsakem primeru v enem mesecu po prejemu zahteve. V primeru, da bi se ta rok ob upoštevanju kompleksnosti in števila zahtev, podaljšal (za največ dva dodatna meseca), boste o tem obveščeni. Dostop do posameznikovih osebnih podatkov in uveljavljene pravic je za posameznika brezplačno. Vendar pa lahko organizacija zaračuna razumno plačilo, v kolikor je zahteva posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki, očitno neutemeljena ali pretirana, zlasti če se ponavlja. V takšnem primeru lahko organizacija zahtevo tudi zavrne. V primeru uveljavljanja pravic iz tega naslova bo morebiti morala organizacija od posameznika zahtevati določene informacije, ki mu bodo pomagale pri potrditvi identitete posameznika, kar je le varnostni ukrep, ki zagotavlja, da se osebni podatki ne razkrijejo nepooblaščenim osebam.
             Če ima posameznik kakršnakoli vprašanja v zvezi z obdelavo svojih osebnih podatkov, se lahko vedno obrne na našo organizacijo preko elektronske pošte na info@moreads.net ali z redno pošto na naslov organizacije.

             1. OBJAVA SPREMEMB
              Vsaka sprememba naše Politike o varstvu osebnih podatkov bo objavljena na spletni strani organizacije: moreads.net Z uporabo spletne strani posameznik potrjuje, da sprejema in soglaša s celotno vsebino te politike varstva osebnih podatkov.

            Cenik

            Splošne izvedbene ure: 23 € + ddv.

            Svetovalne in izobraževalne ure: 130 € + ddv.

            Cene v spletni trgovini vsebujejo ddv.

            Cene v spletni trgovini vsebujejo paketno storitev. Dela, ki presežejo paketne storitve, se zaračunajo po urah.

            Popusti s kuponi se ne seštevajo. Če pride do tehnične napake in se popusti seštejejo, si izvajalec pridržuje pravico do zavrnitve naročila in pošlje naročniku popravljeno ponudbo, ki za naročnika ni zavezujoča.

            V primeru najema spletne trgovine paket OK stranka sama poskrbi za splošne pogoje, lahko jih naroči posebej, niso pa všteti v ceno najema. Najem spletne trgovine se sklene za določeno časovno obdobje in za določeno velikost strežnika. V primeru potrebe po povečanju prostora na strežniku, se cena mesečnega najema spremeni skladno s stroški ponudnika. V primeru predačasne odpovedi se plača prenos izdelkov s spletne trgovine (če stranka želi izvoz) in stroški strežnika (pred 1 letom 189€+ddv). Prenos 259 € + ddv za izvoz izdelkov iz spletne trgovine WooCommerce z woo exporterjem.

            V primeru najema spletne trgovine paketov KUL in TOP stranka poravna stroške priprave splošnih pogojev in obveznosti do izvajalca storitev ERP sistema (stroški zunanjega izvajalca).

            Naročilo storitev digitalnega marketinga

            Uvodna določba

            Izvajalec si pridržuje pravico do spremembe določil Splošnih pogojev kadarkoli in brez predhodnega obvestila naročnikom, za zagotavljanje skladnosti z veljavno zakonodajo ter internimi poslovnimi akti. Za datum spremembe se šteje objava na straneh www.moreads.net če v 15 dneh po objavi sprememb naročnik ne ugovarja, se smatra, da se s spremembami strinja.

            Izdelava spletnih strani, spletnih strani, vzdrževanje in druge storitve digitalnega marketinga se urejajo s splošnimi pogoji na spletni strani izvajalca Janja Murko s.p.

            Splošni pogoji za storitve digitalnega marketinga določajo specifične značilnosti izdelave posameznega projekta, ceno, pogodbene roke ter ostala osnovna pogodbena določila. Urejajo določila med naročnikom storitev dig. marketinga, izvajalcem (Janja Murko s.p.) ter morebitnimi tretjimi osebami, ki sodelujejo ob poslovnem delovanju digitalnih storitev (procesant kreditnih kartic pri plačevanju v spletni trgovini, ponudnik domene, ponudnik strežnika…).

            Predmet

            Izvajalec se zavezuje na zahtevo naročnika opravljati naslednje storitve:

              •  

               • Izdelava spletne strani,

                • Izdelava spletne trgovine,

                 • Vodenje družbenih omrežij,

                  • Izvedba seo optimizacije,

                   • Izvedba analitike,

                    • Priprava vsebine,

                     • Zakup gostovanja, domene, vtičnikov, oglaševalskega prostora in drugih aplikacij, ki so potrebne za izvedbo določene aktivnosti (za manjše strani in trgovine do 2gb oz. stranki dogovorita prostor).

                      • Redna vzdrževalna dela.

                     Nekatere cene storitev so objavljene v spletni trgovini izvajalca, vendar se za lahko končne cene glede na posamezen projekt razlikujejo. Izvajalec ob naročilu storitev ali v sami izvedbi lahko opozori na spremembe in pošlje dodatno ali drugačno ponudbo za storitve, ki jih zahteva naročnik. V primeru, da določena storitev iz kakršnikoli razlogov ni izvedljiva, lahko izvajalec odstopi od pogodbe (v primeru avansnega plačila vrne denar).

                     Pravice in obveznosti izvajalca

                     Izvajalec se zavezuje:

                     – vsa, s to pogodbo dogovorjena dela opraviti strokovno, skrbno, pri čemer je dolžan vseskozi ščititi interese naročnika,

                     – vzdržati se ravnanj, ki bi lahko materialno ali moralno škodovali interesom naročnika,

                     – spoštovati in izpolnjevati navodila naročnika,

                     – poslovne podatke, za katere bo izvedel pri opravljanju dela, varovati kot poslovno skrivnost, če bodo podatki označeni kot taki oziroma če je očitno, da bi lahko nastala za naročnika škoda, če bi se z njimi seznanila nepooblaščena oseba,

                     – osebne podatke, za katere bo izvedel pri opravljanju dela, varovati v skladu s predpisi, ki urejajo varstvo osebnih podatkov,

                     – vseskozi omogočiti naročniku izvajanje nadzora nad izpolnjevanjem s to pogodbo dogovorjenih del,

                     – opozoriti naročnika na pomanjkljivosti v njegovem naročilu ter na druge okoliščine, za katere je vedel ali bi moral vedeti in bi bile lahko pomembne za izvrševanje pogodbe ali za pravočasno izpolnitev, sicer naročniku odgovarja za nastalo škodo,

                     – v primeru razveze sodelovanja predati naročniku material, ki ga je za naročnika ustvaril v času sodelovanja, ni pa dolžan prenesti znanja in intelektualne lastnine – na željo naročnika lahko izvajalec oceni izobraževalne ure za opravljanje prenosa,

                     – da bo dogovorjene popravke izvedel v roku 30-ih dni in da bo opozoril naročnika na to, kaj se nanaša na redne popravke in kaj bi zahtevalo nadgradnjo spletnega mesta za doseganje želja/ciljev naročnika.

                     Izvajalec ima pravico, da svoje delo razstavi, razmnožuje in predstavlja javnosti kot lastno referenco.

                     Izvajalec se zavezuje, da bo ves čas trajanja te pogodbe skrbel za neprekinjeno in nemoteno delovanje in dostopnost spletne strani, trgovine. Izvajalec ne prevzema nobene odgovornosti za morebitno škodo ali nevšečnosti, ki bi naročniku nastale zaradi nedelovanja ali nedostopnosti spletne strani, ki je posledica višje sile, razlogov na strani naročnika ali drugih razlogov, ki niso izključno v domeni izvajalca.

                     Ponudnik v nobenem primeru ne more biti odgovoren za posredno ali neposredno izgubo prihodka oziroma kakršno koli škodo, ki bi nastala zaradi nepravilnega delovanja storitev ali naprav ponudnika.

                     Ponudnik ni odgovoren za naročnikove datoteke, ki se shranjujejo na strežnikih in v nobenem primeru ne more biti odgovoren za posredno ali neposredno izgubo prihodka, dobička oz. kakršnokoli škodo, ki bi nastala zaradi nepravilnega delovanja omrežja ali strežnikov ter izgube, poškodbe ali odtujitve naročnikovih podatkov. Ponudnik se zavezuje, da bo skrbel za varnostne kopije podatkov, vendar ne prevzema nobene odgovornosti v zvezi z nepravilnostjo hranjenih podatkov ali njihove izgube.

                     Pravice in obveznosti naročnika

                     Naročnik se zavezuje:

                       •  da bo izvajalcu zagotavljal vse pogoje za nemoteno izvajanje dela po tej pogodbi,

                        • da bo izvajalca obveščal o načrtovanih aktivnostih, ki bi vplivale na delo izvajalca,

                         • da bo v času trajanja pogodbe izvajalcu zagotovil potrebno komunikacijo, ki je pomembna za dobro opravljeno delo,  

                          • da bo izvajalcu zagotavljal delo in plačilo za delo po tej pogodbi,

                           • da bo pregledal in javil popravke v roku 5-ih delovnih dneh,

                            • da bo deloval v skladu s predpisi zakona o intelektualni lastnini in avtorskih, varoval osebne podatke v skladu s predpisi o varovanju podatkov in varoval poslovne podatke kot poslovno skrivnost,

                             • da bo s spletno stranjo upravljal po navodilih in priporočilih izvajalca,

                              • bo pred večjimi uvozi podatkov ali spremembami na spletni strani po navodilih izvajalca vedno napravil varnostno kopijo podatkov. V primeru napake ali zahtevka za podporo je naročnik dolžan sodelovati z izvajalcem, za čim hitrejšo določitev ali rešitev prijavljene napake ali zahtevka za podporo, če le-to izvajalec zahteva.

                             Naročnik odgovarja za tajnost, zaščito in uporabo dostopnih gesel ter uporabniških imen za dostop do storitev. Naročnik odgovarja za vsebino storitev, ki jih ponuja, za zaščito zaupnih podatkov in za spoštovanje splošnih moralno-etičnih norm. Upoštevati mora tudi obstoječo zakonodajo glede objave in nudenja informacij, servisov in storitev.

                             Naročnik mora upoštevati splošne pogoje izvajalca in obstoječo zakonodajo glede objave in nudenja informacij in storitev ter odgovarjati za vse posledice dovoljene ali nedovoljene uporabe naročenih storitev ponudnika, ki izhajajo iz dogovora, s strani tretje osebe.

                             Naročnik se zavezuje, da bo izvajalcu nudil vse pogoje za nemoteno izvajanje dela, da bo redno obveščal izvajalca o aktivnostih, ki bi vplivale na delo izvajalca, da bo redno nudil vso potrebno komunikacijo. 

                             Naročnik mora obvestiti izvajalca o posebnostih v branži v kateri deluje, o programih, ki jih uporablja, ki so pomembne za izvedbo spletne strani, trgovine, ter poskrbeti za točnost podatkov. Izvajalec sam skrbi za knjiženje računov prodanega materiala v spletni trgovini.

                             Naročnik se strinja, da bo upošteval predpise v zvezi z avtorskopravnim varstvom in zagotavlja, da bodo vse informacije in drugo, kar bo objavljal na spletnih straneh, prosto avtorskopravnega varstva oziroma dano v uporabo vsem (v javno dobro), razen tistega, za kar avtor izrecno zahteva drugače.

                             Rok izdelave

                             Rok izdelave je 30 dni ko izvajalec prejme vse vsebine in materiale ter dogovorjeni avans za pokritje stroškov.

                              Plačilo

                             Stranki se dogovorita, da bo izvajalec naročniku izročil v pregled specifikacijo opravljenega dela pri izvedbi projekta/kampanje ali dogovorjena poročila v primeru mesečnih aktivnosti.

                             Naročnik bo izvršil plačilo v roku 21 dni ali na dan zapadlosti. V primeru neplačila ima izvajalec pravico naročniku v roku 30 dni, po predhodnem obvestilu, takoj prekiniti dobavo vseh storitev. Ponudnik v tem primeru ne odgovarja za dejansko nastalo poslovno škodo naročnika. Naročnik se zavezuje, da bo poravnal tudi morebitne stroške nastale s ponovno vključitvijo storitve.

                             Če se naročnik v primeru predplačila odloči predčasno prekiniti pogodbo, ni upravičen do povračila vnaprej plačanega zneska.

                             Odpoved sodelovanja

                             Ta pogodba se sklene za nedoločen čas.

                             Za odpoved pogodbe med pogodbenimi strankama velja 1 mesečni odpovedni rok. Pogodbeni stranki lahko kadarkoli in brez odpovednega roka s pisnim obvestilom drugi stranki prekineta sodelovanje, če katerakoli stran krši določila te pogodbe.

                             Naročnik se obvezuje, da bo do dneva prekinitve pogodbe poravnal vse obveznosti iz naslova pogodbe.

                             Konkurenca in varovanje podatkov

                             Izvajalec in naročnik se obvezujeta, kot poslovno tajnost varovati vse podatke, do katerih bosta prišla pri svojem poslovnem sodelovanju, ves čas sodelovanja, in da bosta vse pridobljene podatke iz naslova sodelovanja varovala vsaj še tri (3) leta po prenehanju veljavnosti pogodbenega razmerja. Ponudnik se zavezuje, da podatke naročnika in ne bo posredoval tretjim osebam, razen ob izrecnem pisnem dovoljenju naročnika. 

                             Izvajalec in naročnik soglašata, da se kot poslovna skrivnost štejejo vsi podatki in informacije, ne glede na obliko, v kateri so izraženi (ustno, pisno, elektronsko), ki sta jih druga drugi razkrili pri sklepanju in izpolnjevanju te pogodbe ali v zvezi z njo.

                             Za poslovno skrivnost se štejejo tudi vsi ostali podatki in informacije, za katere je očitno, da bi lahko stranki nastala škoda, če bi zanje izvedela nepooblaščena oseba ali če bi jih druga stranka kako drugače uporabila.

                             Reševanje sporov

                             Stranki bosta vse spore, ki utegnejo nastati v zvezi z izvrševanjem te pogodbe, reševali po mirni poti. V primeru, da to ne bo mogoče, bosta spor predložili v reševanje stvarno pristojnemu sodišču po sedežu izvajalca.

                             Dne: 1.3.2022

                             Dopolnjeno: 1.3.2023

                             Dopolnjeno: 5.6.2023

                             Dopolnjeno: 22.11.2023

                             Dopolnjeno: 26.4.2024

                              

                             Storitve Digitalnega Marketinga

                             Gradnja prisotnosti na spletu je dolgoročna  investicija. Prizadevamo si, da vaše želje in ideje implementiramo v uspešne in donosne projekte. 

                             digital OGLASI8 1 e1654485266839
                             Img dots